top of page

בין ריבות שרופות ופרחים כלואים

את הפירות שהיו צריכים להפוך לריבה מתוקה

,מרוחה על צנים הבוקר של בנך

.שרפתי לפחם

הפרחים המגונדרים שלימדת אותי לייבש

נכלאו בין אותם דפים שביקשו ממני

להיות

.מי שלעולם לא אהיה

אך גם עם ריבות שרופות ובין פרחים

,כלואים

.את בנך אוהב בלי סוף

מגבירה

צעקותיו

בצעקותיו

.בוכה ללא סיבה

כיצד לנהוג

.טיפוסית

הוא

.אינו נותן לי מנוח

מותר

?שהדבר יזיק לו

אם הוא נרגע 

,בזרעותייך

את רשאית

.מכאב

עליך לדעת

התנהגותו

.עלולה להטעותך

,בשעת הצעקה

,בועט ברגליו

בשעת הצעקה

-סובל

,נרגע

הוא

בחופשיות

מונע

נסי לעטוף

הוא

מן הלידה

.שרוי

רפויה ושקטה

,ילדך בזרעותייך

.בבית

bottom of page